„INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA”

Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Poddziałania 1.5.2 „ Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Dofinansowanie Projektu pt.:

„Usprawnienie działalności produkcyjnej w zakresie wytwarzania obejm do rur oraz złącz do rynien,
poprzez wdrożenie technologii automatyzującej proces produkcji i zmniejszającej jej czas,
w zakładzie produkcyjnym 
Metal-Bud w Kleczewie ” nr RPWP.01.05.02-30-0658/15-00